alt


                    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

      
 


                                          คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูกิจกรรมเพิ่มเติม


กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธี
เข้ากองประจำการ ประดับแถบ 3 สี ปี 2558

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร 2 22-24 มกราคม 2559


มหกรรมเปิดบ้านความรู้ สู่โลกอาชีพ
และหลักสูตร 108 อาชีพ ประจำปี 2559

โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคู่ขนาดมัธยมศึกษา
เข้าร่วมโครงการในวันที่ 19 มกราคม 2559


มหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558

โดยมีตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวด
และแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐานการแข่งขันกีฬาภายใน "สมอเรือเกมส์"
เทิดพระเกียรติฯ ป
ระจำปีการศึกษา 2558
โดยผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ ลานกีฬาฯ 


แบบรายงานการประเมินตนเอง 2558
รายงานการประเมินตนเองแผนกวิชา
 
2558
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
 
2558

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการ

- รายงานผลิตผลของสถานศึกษา
รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2558

- ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
รหัสเข้าใช้งานสำหรับครู 
รหัสเข้าใช้งานสำหรับนักเรียน-นักศึกษา