1. 1. ประวัติของวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง เลขที่ 174/1  หมู่ที่ 1 ถนนแก้ววรวุฒิ  ตำบลมีชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000

โทรศัพท์. 0-4241-1244-5 โทรสาร. 0-4241-1245


วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ตั้งอยู่เลขที่  174/1 หมู่  1  ถนนแก้ววรวุฒิ    ตำบลมีชัย     อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย   เป็นวิทยาลัยฯ ที่นอกจากจะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกสาขาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว ยังมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพช่างต่อเรือ   ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ทั่วประเทศไม่มี ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย” สังกัด   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง-เหนือ 2  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟจังหวัดหนองคายเก่าไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 800 เมตร ติดกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 31 ไร่ 75 ตารางวา  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2513 โดยใช้ชื่อศูนย์ฝึกต่อเรือหนองคาย สังกัดสำนักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ มีภารกิจในการฝึกอบรมวิชาการต่อเรือให้กับบุคลากรในประเทศต่าง ๆ ที่ใช้แม่น้ำโขงร่วมกัน ภายใต้การสนับสนุนของโครงการโคลัมโบ  ต่อมาภารกิจฝึกอบรมบุคลากรในประเทศต่างๆ ที่ใช้แม่น้ำโขงร่วมกันหยุดลง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้โอนศูนย์ฝึกต่อเรือหนองคาย ให้กับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อ และได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับดังนี้…

วันที่ 15 ตุลาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการรับโอนศูนย์ฝึกต่อเรือหนองคาย จากกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ


วันที่ 1  ตุลาคม 2518 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนอุตสาห-กรรมต่อเรือหนองคาย ” สังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา และอนุมัติให้เปิดทำการสอนใน     หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.)ในสาขาการต่อเรือ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 225   ชั่วโมง


วันที 10   มีนาคม  2525 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น  “ ศูนย์ฝึกวิชาชีพอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย ”   มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเทคนิค   สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค   กรมอาชีวศึกษา


วันที่ 15  มีนาคม  2532 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างต่อเรือเหล็ก และ ช่างต่อเรือไม้-ไฟเบอร์กลาส


วันที่ 4  ธันวาคม  2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยการ-ต่อเรือหนองคาย ”   สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค     กรมอาชีวศึกษา


วันที่ 18   มีนาคม  2537 กระทรวงศึกษาธิการ      ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น  “  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ”    สังกัด กองวิทยาลัยเทคนิค   กรมอาชีวศึกษา


ปรัชญาวิทยาลัย

ความรู้ก้าวหน้า      พัฒนาฝีมือ      ยึดถือคุณธรรม     หนุนนำสังคม

สีและตราของวิทยาลัย

สีที่เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

คือ  สีน้ำเงิน-เหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง ความกว้างไกล  เปรียบดั่งท้องทะเล

สีเหลือง หมายถึง การศึกษา  การเรียนรู้

สีน้ำเงิน กับ สีเหลือง จึงมีความหมายว่า  การศึกษานั้น  ไม่มีวันสิ้นสุด  มีความกว้างใหญ่ไพศาลเปรียบดั่งท้องทะเล


ตราของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เป็นตราที่มีลักษณะเป็นวงกลม  2  ชั้น  ภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร  มีตัวอักษรที่ฐานของเสมาธรรมจักรเขียนว่า   ทุสนิม ซึ่งมาจากหลักธรรมของพระพุทธองค์  คือ อริยสัจ 4  แปลว่า สัจจะของผู้ประเสริฐ

ประกอบด้วย

ทุกข์ (ทุ) สภาพที่ทนไม่ได้  ไม่สบายใจ  ไม่สบายกาย

สมุทัย (ส) สาเหตุแห่งการเกิดทุกข์  อันเนื่องมาจากความทะยานอยาก

นิโรธ (นิ) ความดับทุกข์  ดับตัณหา ดับความดิ้นรนทะยานอยาก ทุกข์เมื่อเกิดได้ก็ต้องดับได้

มรรค (ม) ทางปฏิบัติแห่งการพ้นทุกข์  เรียกว่า  อริยมรรค  8  ได้แก่  ความเห็นชอบ

ความคิดชอบ  วาจาชอบ  กระทำชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ

และตั้งจิตชอบ